Coloplast Hungary Kft. Nyírbátor

A dániai központú Coloplast A/S leányvállalataként a Coloplast Hungary Kft. nyírbátori telephelye 2007 őszén került átadásra. 2015-ben és 2018-ban is tovább bővült a gyártókapacitás, új gyártócsarnokok építésével, így jelenleg több mint 2400 munkavállaló foglalkoztatásával készülnek termékeink. Nyírbátori gyárunkban döntően kontinencia- és sebápolási termékeket gyártunk.

Magyarországi jelenlétünk 2001-ben indult a tatabányai gyártóüzem alapításával, majd a nyírbátori 3 gyártóüzem átadását követően, napjainkban 3 telephelyen és 7 gyártóegységben készülnek termékeink.

Modern skandináv vállalati kultúránk és széleskörű juttatási rendszerünk a régió vonzó és egyik meghatározó munkáltatójává teszi vállalatunkat.

Visszatekintés

Márkánk története

Nyírbátorban 2007 óta folytatunk gyártó tevékenységet már több mint 10 éve. Kollégáink büszkén mondják el tapasztalataikat, hogy miért szeretnek nálunk dolgozni ilyen régóta.

Etikai kódex

Coloplast Etikai Kódex Bővebben
Bezárás

Coloplast Etikai Kódex

Korrupció és megvesztegetés


A Coloplast nem tolerál semmiféle korrupciót vagy megvesztegetést. Nem vesztegetünk meg másokat és másoktól ilyesmit nem fogadunk el. Elkötelezettek vagyunk a maximális integritás iránt és szembeszállunk a korrupció és megvesztegetés minden formájával.A korrupció a hivatalos hatáskör saját nyerészkedésre való felhasználása. Ilyen bármilyen közvetlen vagy közvetett tisztességtelen előny felajánlása, ígérete vagy nyújtása az alábbiak felé, illetve ilyen tisztességtelen előnyök elfogadása az alábbiaktól:
közalkalmazottak;• politikai hivatalra jelölt személyek, pártok vagy pártok tisztségviselői; vagy• a magánszektor bármely alkalmazottja (ideértve mindazokat, akik magántársaságot vezetnek vagy ilyen társaság számára bármilyen minőségben munkát végeznek)
üzletszerzés, egy üzlet megtartása vagy irányítása illetve bármilyen egyéb tisztességtelen előny megszerzése céljából az üzleti tevékenység során.
(Meghatározás: a Transparency International és a Világgazdasági Fórum Partnerség a korrupció ellen c. dokumentuma).
A korrupcióval és megvesztegetéssel szembeni zéró tolerancia kiterjed az ún. ügymenet-könnyítő juttatásokra is. Ilyenek pl. az olyan kisebb összegű juttatások, amelyek célja a hivatalos engedélyek beszerzésének, a vámügyintézésnek, a rendőri védelemnek a felgyorsítása.
A Coloplast alkalmazottai nem eszközölhetnek ügymenet-könnyítő juttatásokat. E szabályok alól kizárólagos kivételt képez az az eset, amikor egy alkalmazottnak nem marad más választása, mint ilyen juttatást eszközölni saját élete, testi épsége vagy szabadsága védelme érdekében.


Összeférhetetlenség
A Coloplastnál elvárjuk, hogy az alkalmazottak üzleti döntéseik során a Társaság érdekeit tartsák szem előtt. Összeférhetetlenség akkor merül fel, ha egy alkalmazott olyan tevékenységekben vesz részt vagy olyan érdekeltségekkel rendelkezik, amelyek ellenétben állnak a Coloplaston belüli felelősségével.
Röviden összefoglalva: az alkalmazottak tevékenységének és döntéseinek a társaság igényein, nem pedig személyes érdekeiken és kapcsolataikon kell alapulniuk. Az összeférhetetlenségnek még a gyanúja is negatív következményekkel járhat, még abban az esetben is, ha nincs semmiféle tisztességtelen szándék.
Az összeférhetetlenség veszélyét magukban hordozó helyzetek, egyebek között, az alábbiak:
§ Személyes érdekeltség valamely, a Coloplasttal üzleti kapcsolatban álló társaságban
Áruk vagy szolgáltatások vásárlása saját vagy közeli barát tulajdonában álló cégtől könnyen vezethet összeférhetetlenséghez. Hasonlóan, a szerződéskötés olyan disztribútorokkal, közvetítőkkel vagy szállítókkal, amelyekben személyes érdekeltséggel rendelkezünk, összeférhetetlenséget képez.

§ A vállalati erőforrások személyes célra történő felhasználása
A vállalati erőforrásoknak, szellemi tulajdonnak és létesítményeknek mindig a Coloplast és soha nem saját személyes céljainkat kell szolgálniuk.

§ Ajándékozás vagy ajándékok elfogadása
Soha ne fogadjunk el értéket képviselő ajándékokat vagy előnyöket, ha tudjuk vagy sejtjük, hogy ezek célja ítélőképességünk befolyásolása.

§ Bizalmas információk
Az alkalmazottak nem használhatják fel saját céljaikra az olyan bizalmas információkat, amelyekhez a Coloplaston belül férhetnek hozzá. Ide tartoznak, egyebek között, de nem kizárólagosan, a részvénypiacokkal kapcsolatos információk, a termékfejlesztésekkel kapcsolatos bennfentes információk és a bizalmas pénzügyi számadatok.
A félreértéseket elkerülendő, az alkalmazottaknak tájékoztatniuk kell a szervezetben hozzájuk legközelebb álló HR-képviselőt mindazon pénzügyi érdekeltségeikről és kapcsolataikról, amelyek összeférhetetlenséget jelenthetnek vagy összeférhetetlennek látszhatnak. Az alkalmazottaknak továbbá tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől és kapcsolattól, amely összeférhetetlenséghez vezethet.
Kétely esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szervezetben az Önhöz legközelebb álló HR-képviselővel.


Csalások és visszaélések
A csalás olyan cselekmény vagy szándék, amely átverésre, lopásra, megtévesztésre vagy hazugságra irányul. Ide tartozik a Coloplast eszközeinek eltulajdonítása, a Coloplast erőforrásainak személyes célokra való felhasználása vagy a pénzügyi jelentések szándékos meghamisítása.Csalás egyebek között:
§ A Coloplast pénz- vagy egyéb eszközeinek eltulajdonítása
Ide tartozik az irodai eszközök, egy egyebek között számítógépek és mobiltelefonok eltulajdonítása, a Coloplast pénzeszközeinek jogosulatlan elidegenítése, irodaszerek eltulajdonítása, stb.
§ A vállalat erőforrásainak magáncélokra történő felhasználása
Ide tartozik egyebek között a Coloplast céges gépjárműveinek bérbeadása, a termelőeszközök magáncélokra való felhasználása, kedvezményes vagy ingyenes árucikkek vagy szolgáltatások magáncélokra történő beszerzése a Coloplast szállítóitól vagy a személyes kiadások üzleti költségekként való feltüntetése.
§ Hamis költségek elszámolása
Tisztán magánköltségek elszámolása.
§ Csekk- és számlahamisítás
§ Szellemi tulajdon eltulajdonítása vagy szellemi tulajdonnal való visszaélés
§ Hamis adatok szándékos feltüntetése a vállalat könyveiben és pénzügyi jelentéseiben
§ Dokumentumok bármilyen meghamisítása
A csalás becstelenség és teljességgel összeegyeztethetetlen a Coloplast értékeivel és kultúrájával. A csalás bármilyen gyanúja kivizsgálásra kerül; a vizsgálatot rendszerint külső szakértők végzik. A csalás eseteit átadjuk a bűnüldöző szerveknek.


Az egészségügyi Szakemberekkel lebonyolított kapcsolattartás
(Szó szerint átvétel az Eucomednek az Egészségügyi Szakemberekkel lebonyolított kapcsolattartásra, interakciókra vonatkozó irányelveiből)
Tag által szponzorált, a termékre vonatkozó képzés és oktatás
Ahol az helyénvaló, illetve indokolt, a Coloplastnak a terméket illetően oktatást és szakmai képzést kell elérhetővé tennie az Egészségügyi Szakemberek számára annak érdekében, hogy megkönnyítsék az orvostechnológia biztonságos és hatásos alkalmazását. Az ilyen oktatási és szakképzési programokat megfelelő helyen kell lebonyolítani, számot vetve a résztvevők kényelmi szempontjaival és főként a szakképzés természetével. Így különösen:
A programokat és az eseményeket kórházi, laboratóriumi, oktatási, konferencia- vagy megfelelő egyéb környezetben kell lebonyolítani, beleértve a Coloplast saját telephelyeit vagy kereskedelmileg igénybe vehető összejöveteli lehetőségeket, amelyek elősegítik az ismeretek, a tudás hatékony átadását és a szükséges szakmai felkészítést, a begyakorolt szakmai „fogások” megtanítását. A szakmai képzést végző szakembercsapatnak megfelelő tapasztalattal kell rendelkeznie az ilyen képzés levezénylése tekintetében.
A Coloplast a szakmai továbbképzésen résztvevők számára elfogadható, méltányos áron igénybe vehető étkezési lehetőséget biztosíthat a programmal összefüggésben, s az olyan oktatási programok tekintetében, amelyek egy napnál hosszabbra nyúlnak, további vendéglátás is szükségessé válhat. Mindennemű vendéglátásnak értékében mértékletesnek, elfogadhatónak, az idővel takarékosan, szűkösen bánónak kell lennie és a szakmai tréning oktatási céljára kell összpontosítania, továbbá összhangban kell lennie annak az országnak a rendelkezéseivel, ahol az Egészségügyi Szakemberek orvosi, illetve a gyógyítást szolgáló hivatásának gyakorlására felhatalmazással és engedéllyel rendelkezik.
A Coloplast kifizetheti a egy-egy Egészségügyi Szakember utazási és szállásköltségeit annak az országnak a rendelkezéseivel összhangban, ahol az Egészségügyi Szakemberek orvosi, illetve a gyógyítást szolgáló hivatásának gyakorlására felhatalmazással, engedéllyel rendelkeznek.
A Coloplast számára nem megengedett elősegíteni, lehetővé tenni vagy megfizetni az Egészségügyi Szakemberek házastársainak vagy vendégeinek étkezési, utazási, szállás- vagy egyéb költségeit, s ugyanez vonatkozik bármely más személyre, akinek nem fűződik szakmai érdeke annak az információnak a megszerzéséhez, amit a találkozón, az összejövetelen osztanak meg a hallgatósággal.


Harmadik fél oktatási célú konferenciáinak támogatása
A független, oktatási célú, tudományos vagy az egészségüggyel kapcsolatos politika kialakítását szolgáló konferenciák bővítik, gazdagítják, fejlesztik a tudományos ismereteket, előmozdítják az orvoslás előrehaladását és hozzásegítenek a hatásos gyógyítás ellátásához. Ezekből a célokból kifolyólag a Coloplast támogathat ilyen eseményeket, feltéve, hogy az oktatási célú konferencia tartalma valóban fejleszti a tudományos ismereteket, előmozdítja a gyógyítás előrehaladását és a hatékony egészségügyi ellátás, illetve gyógykezelés alkalmazását, összeegyeztethető továbbá az ilyen konferenciákra nézve a szakmai társaságok vagy szervezetek által megállapított releváns irányelvekkel.
A Coloplast az ilyen eseményeket pénzügyi, tudományos, technikai, szervezési és/vagy logisztikai segítségnyújtással támogathatja, az alábbiak szerint:


Az Egészségügyi Szakemberek szponzorálása
Amennyiben a nemzeti és a helyi törvények, rendelkezések és szakmai magatartási szabályok lehetővé teszik, Coloplast anyagi támogatást nyújthat egyes, az Egészségügyi Szakemberek konferencián való részvételi költségeik fedezése céljából. Az ilyen pénzügyi támogatásnak a konferencia regisztrációs díjának kifizetésére, s az eseményen való részvétellel kapcsolatos, ésszerű mértékű utazási, étkezési és szállásköltségek fedezésére kell korlátozódnia. A tagoknak teljes összhangot kell biztosítaniuk a nemzeti és a helyi törvényekkel az ilyen szponzorálásra vonatkozó közzétételi és jóváhagyási követelmények és előírások tekintetében, s még ott is, ahol ilyen követelmények nincsenek előírva, megfelelő átláthatóságot kell fenntartaniuk. Így pl. az Egyesült Államokon kívül a Coloplast előírja a kórházvezetés, az Egészségügyi Szakemberek felettesei vagy más kompetens helyi hatóság előzetes értesítését a szponzorálásról.


Hirdetések és bemutatók
A Coloplast bérelhet hirdetéseket, reklámokat és kiállításra alkalmas standokat a cég konferenciákon való bemutatása és megismertetése céljából.


Konferenciatámogatás
A Coloplast pénzbeli adományokkal, anyagi támogatással segítheti közvetlenül a konferencia szervezőjét a résztvevők részvételi összköltségeinek csökkentése érdekében és azért, hogy fedezni lehessen azoknak az Egészségügyi Szakembereknek az ésszerű mértékű tiszteletdíjait, utazási, érkezési és szállásköltségeit, akik a konferencia előadói csapatának tagjai. A konferencia szervezőjének írásbeli kérvényt kell benyújtania a Coloplasthoz, és bármely szponzorpénzt közvetlenül a konferencia szervezőjének vagy a szakmai tréninget végző intézetnek kell kifizetni. A konferencia szervezője egyedül felelős a program tartalmáért és az előadók kiválasztásáért. A Coloplast a konferencia tartalmának meghatározásában nem vehet részt érdemben azon túlmenően, hogy előadókat javasol vagy felkérésre véleményezi a programot.


Szatellit szimpóziumok 
A Coloplast harmadik felek konferenciáin lebonyolódó szatellit szimpóziumokat szponzorálhat, és prezentációkat tarthat olyan tárgykörökben, amelyek megfelelnek a harmadik fél konferenciája általános tartalmának, feltéve, hogy valamennyi előadott, bemutatott tájékoztatás helytálló, azaz korrekt, tisztességes, kiegyensúlyozott és tudományosan pontos. A Coloplast meghatározhatja ezeknek az eseményeknek a tartalmát és felelősséget viselhet az oktatógárda kiválasztásáért. A megállapodást írásba foglalt szerződéssel kell dokumentálni és a Coloplast támogatásának tényét a szatellit eseményre vonatkozó minden anyagban fel kell tüntetni.


Ösztöndíjak
A Coloplast tanulmányok folytatása céljára szolgáló támogatást nyújthat a képzést végző intézetek, az egészségügyi intézmények vagy a gyógyászati célú oktatási programokra szerveződött szakmai társaságok részére, anyagi támogatást biztosítva ösztöndíjak és hasonló támogatások céljára. A támogatásban részesülők kiválasztása annak az intézménynek a hatáskörébe tartozik, ahol a nevezettek állományban vannak, vagy annak az oktatási intézetnek a feladata, ahol képzésükre sor kerül. A támogatásokat az oktatási vagy a szakmai intézet, és nem az egyéni támogatottak rendelkezésére kell bocsátani. Kivételt képez az intézet ezzel ellentétes előzetes írásbeli kérése. Az ösztöndíjak finanszírozását semmi esetre sem szabad ahhoz kötni, hogy valamely intézmény vásárol-e a Coloplast termékeiből, vagy egyéb módon arra alapozni, milyen volt az intézmény múltja, vagy milyennek ítélhető potenciális jövője a Coloplast termékeinek vagy szolgáltatásainak felhasználását, igénybevételét illetően.
Értékesítési és promóciós találkozók
Azokban az országokban, ahol helyénvaló és indokolt a Coloplast személyzetének találkozása az Egészségügyi Szakemberekkel a termékek tulajdonságainak megvitatása, a szerződéskötést megelőző tárgyalások lebonyolítása vagy az értékesítési feltételek megbeszélése céljából, e találkozókat általában az Egészségügyi Szakemberek székhelyén vagy ahhoz közel kell tartani. Az ilyen találkozók keretében a Coloplast ésszerű áron gondoskodhat az Egészségügyi Szakemberek étkeztetéséről olyan környezetben, amely előmozdítja az információcserét. Abban az esetben, ha üzemlátogatásra vagy nem szállítható berendezések bemutatására van szükség, a Coloplast megtérítheti az Egészségügyi Szakemberek ésszerű utazási- és szállásköltségeit. A Coloplast ugyanakkor nem fizetheti ki az Egészségügyi Szakemberek tagjai élettársainak vagy bármely más olyan személynek az étkezési, utazási, szállás- vagy egyéb költségeit, akik szakmailag ténylegesen nem érdekeltek a megbeszélések tárgyában.


Tanácsadókkal kötött megállapodások
A Coloplast alkalmazhat Egészségügyi Szakembereket tanácsadókként, akik tényleges szolgáltatásokat, így kutatást, tanácsadó testületekben való részvételt, a tagok által támogatott oktatásokon vagy harmadik felek által szervezett oktatókonferenciákon történő előadások tartását, valamint termékfejlesztési szolgáltatásokat nyújthatnak. E szolgáltatásokért az Egészségügyi Szakemberek tagjait helyénvaló ésszerű mértékű ellentételezésben részesíteni. A következő tényezők támasztják alá a tisztességes tanácsadói megállapodás meglétét a Coloplast és az Egészségügyi Szakemberek között:
Tanácsadói megállapodást akkor lehet kötni, ha előre meghatározzák a szolgáltatások jogszerű céljait.• A Tanácsadókat azok képzettsége és szakértelme alapján kell kiválasztani a meghatározott célok alapján, nem pedig a Tanácsadó által megkötött üzletek volumene vagy értéke szerint.• Az Egészségügyi Szakemberek tagjaival kötött tanácsadói megállapodásokat írásba kell foglalni, azokat a feleknek aláírásukkal el kell látniuk és azoknak tartalmazniuk kell a nyújtott szolgáltatások körének leírását. Ezen megállapodásoknak meg kell felelniük annak az országnak a jogszabályainak, amely országban az érintett Egészségügyi Szakemberek praktizálási engedéllyel rendelkeznek.• A tanácsadással megbízott Egészségügyi Szakemberek részére fizetett javadalmazásnak összhangban kell lennie a nyújtott szolgáltatások reális piaci értékével és semmilyen módon nem kapcsolódhat a tanácsadó által az orvosi gyakorlatában alkalmazott orvosi eszközök értékéhez. Minden kifizetett összegnek meg kell felelnie a hatályos adózási és egyéb jogi előírásoknak. A tagok megtéríthetik a Tanácsadók ésszerű és tényleges kiadásait, amelyek a megbízás végrehajtása során felmerülnek, például az ésszerű és tényleges utazási-, étkezési- és szállásköltségeket, amelyek a tagokkal vagy tagok nevében rendezett megbeszélésekkel kapcsolatosak. Az írásbeli megállapodásnak nevesíteni kell azokat a kiadásokat, amelyek térítését a tanácsadó kérheti a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban.• A Coloplastnak mindenben be kell tartania a nemzeti és helyi jogszabályokat, amelyek az Egészségügyi Szakemberek tanácsadóként való megbízásához szükséges közzétételi és engedélyezési előírásokkal kapcsolatosak. Amennyiben nem léteznek ehhez kapcsolódó nemzeti jogszabályok, a Coloplast ez esetben is köteles biztosítani a megfelelő átláthatóságot. Így például az Egyesült Államokon kívül a Coloplast előírja hogy előzetesen írásban tájékoztatni kell a kórházakat felügyelő hatóságokat, az érintett Egészségügyi Szakemberek felettesét vagy más kompetens helyi hatóságot, részletezve a tanácsadói megállapodás célját és hatáskörét.• Az Egészségügyi Szakemberekkel kötött minden tanácsadói megállapodást írásba kell foglalni, abban az esetben is, ha az Egészségügyi Szakember nem kér ellenszolgáltatást az általa nyújtott szolgáltatásokért, vagy ha a megállapodás csak egynapos rendezvényre szól.• A konzultáció tárgyának megfelelő helyszínt és körülményeket kell biztosítani a tanácsadókkal való találkozókhoz és a tagok megbeszéléseihez a tanácsadás tárgyához kapcsolódóan. A megbeszéléseket klinikai, oktatási, konferencia- vagy egyéb megfelelő helyszínekre kell szervezni, például szállodai vagy más rendezvényhelyszínekre, amelyek elősegítik a hatékony információcserét.• A Coloplast által fizetett, tanácsadói megbeszélésekkel kapcsolatban szervezett vendéglátás legyen szerény értékű és időtartamú és összpontosítson a megbeszélés elsődleges céljára.• Ha a Coloplast kutatási szolgáltatásokkal kapcsolatban köt tanácsadói megállapodást Egészségügyi Szakemberekkel, úgy a fent részletezett írásbeli megállapodásnak tartalmaznia kell egy írásbeli kutatási protokollt vagy írásbeli munkatervet, valamint be kell szerezni minden szükséges jóváhagyást és engedélyt.• Ha a Coloplast szellemi tulajdon megalkotásával kapcsolatban köt tanácsadói megállapodást Egészségügyi Szakemberekkel, az írásbeli megállapodásnak reális piaci értékkel bíró javadalmazást kell meghatároznia. Az Egészségügyi Szakemberek ugyanakkor semmilyen esetben sem kaphatnak pénzbeli támogatást olyan orvosi eszközökre, amelyeket a múltban felírtak vagy a jövőben fognak felírni, beleértve azokat az orvosi eszközöket is, amelyek az új szellemi tulajdonnal kapcsolatosak. Valamennyi szükséges jóváhagyást és engedélyt be kell szerezni a kórházakat felügyelő hatóságoktól és az Egészségügyi Szakember felettesétől (vagy más kompetens helyi hatóságtól).


Ajándékok
A Coloplast esetenként Egészségügyi Szakembereket megajándékozhat alacsony értékű, márkanévvel ellátott vagy márkajelzés nélküli ajándékokkal, amennyiben ezek korlátozott értékűek és megfelelnek azon ország nemzeti és helyi jogszabályainak, iparági és szakmai magatartási előírásainak, ahol az Egészségügyi Szakemberek praktizálási engedéllyel rendelkeznek. Az ajándékoknak kapcsolódniuk kell az Egészségügyi Szakemberek orvosi gyakorlatához, és a betegek hasznát vagy oktatási funkciót kell szolgálniuk. Ajándék készpénz vagy készpénz-helyettesítő eszközök formájában nem adható.
A jelen szakasznak nem célja a megfelelő termékminták átadására, illetve a termékértékelés lehetőségének biztosítására vonatkozó jogszerű gyakorlatok szabályozása.


Visszatérítési és egyéb gazdasági információk átadása tagok által
A Coloplast köteles pontos és felelősségteljes számlázási gyakorlatot követni a visszatérítésért felelős hatóságok és az egyéb kifizetők valamint a pénzügyi hatóságok felé. Ezzel gazdasági hatékonysági és visszatérítési információkat biztosítunk az Egészségügyi Szakemberek és harmadik felek részére a Coloplast termékeivel kapcsolatban. Ezen információknak a Coloplast termékeinek megfelelő fedezetére, kódjaira vagy számlázására, illetve a termékek használatával kapcsolatos eljárásokra, vagy a termékek gazdaságilag hatékony szállításának ösztönzésére kell korlátozódniuk. A jelen szakasznak nem célja a tagok termékeinek megfelelő használatához és üzembe helyezéséhez szükséges műszaki és egyéb támogatásnyújtás jogszerű gyakorlatának szabályozása.


Jótékonysági és emberbaráti célú adományok
A Coloplast adományozhat jótékonysági vagy emberbaráti célokra. Az adományokat kizárólag jótékonysági szervezetek és más non-profit szervezetek számára lehet átadni, amelyek a hatályos nemzeti és helyi jogszabályok és előírások alapján jogosultak azok átvételére. Az adományok támogathatják hiteles szervezetek általános tevékenységét vagy az ilyen szervezetek konkrét projektjeit. 
A jótékonysági adományok semmilyen módon nem köthetők a tag termékeinek vagy szolgáltatásainak múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeni felhasználásához.
A jótékonysági vagy non-profit szervezeteknek juttatott adományokat megfelelően dokumentálni kell. Így például a jótékonysági szervezetnek írásbeli kérelmet kell benyújtania, amelyben részletesen ismerteti tevékenységeit és a jótékonyság célját. A kifizetés közvetlenül és nevesítve a jótékonysági projekt részére történik. Az adományozás hiteles jótékonysági szervezetek részére nem történhet az Egészségügyi Szakemberek kérésére, hacsak az illető nem alkalmazottja vagy vezető tisztségviselője a szervezetnek és kérését ebbéli minőségében nyújtja be. Helytelen lenne, ha a Coloplast egy egészségügyi szakember kérésére az illető személyes kedvenc jótékonyságát támogatná.
A Coloplast nem gyakorolhat ellenőrzést a jótékonysági és egyéb non-profit szervezeteknek juttatott adományok végső felhasználása felett.


Oktatási célokra biztosított támogatás
A Coloplast anyagi támogatásban részesíthet hiteles, független orvosi kutatásokat, az orvostudomány és az oktatás előmozdítását szolgáló projekteket vagy a betegek, illetve a társadalom felvilágosítását. Fontos ugyanakkor, hogy az ilyen programok és tevékenységek Coloplast általi támogatásának úgy kell megvalósulnia, hogy az ne minősüljön árengedménynek, törzsvásárlói jutalomnak vagy a Coloplast termékeinek ajánlására, felírására vagy megvásárlására irányuló ösztönzésnek. Éppen ezért a Coloplastnak megfelelő nyilvántartást kell vezetnie az oktatási célokra biztosított támogatásokról.
Az oktatási célokra nyújtott támogatások semmilyen módon nem köthetők a Coloplast termékeinek vagy szolgáltatásainak múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli használatához.
Oktatási célokra nyújtott támogatások csak olyan szervezeteknek vagy társaságoknak nyújthatók, amelyek a vonatkozó helyi törvények és szabályozások értelmében jogosultak azok fogadására. Oktatási célú támogatások nem nyújthatók egyedi Egészségügyi Szakemberek részére. (Azzal kapcsolatban, hogy a Coloplast hogyan támogathatja egyedi Egészségügyi Szakemberek képzését, l. a Harmadik fél oktatási célú konferenciáinak támogatása c. részt.)Az alábbiakban ismertetünk néhány példát a megfelelő oktatási programokra és tárgyaljuk az azokkal kapcsolatos megfontolásokat:


Ösztöndíjak.
Ösztöndíjakra szakmai szervezetek, kórházak és olyan egyetemek lehetnek jogosultak, ahol Egészségügyi Szakemberek képzése folyik. (Azzal kapcsolatban, hogy a Coloplast hogyan támogathat ösztöndíjakat és hasonló juttatásokat, l. a Harmadik fél oktatási célú konferenciáinak támogatása c. részt.)
Az egészségügyi oktatás előmozdítása.
A Coloplast akkreditált vagy nem akkreditált egészségügyi képzést nyújtó intézményeknek vagy szervezeteknek juttatott pénzadományokkal támogathatja az egészségügyi oktatást. (Azzal kapcsolatban, hogy a Coloplast hogyan támogathatja az ilyen oktatást, l. a Harmadik fél oktatási célú konferenciáinak támogatása c. részt.)


Kutatás.
Támogatások nyújthatók a Társaság vevőinek kezdeményezésére megvalósítandó klinikai és nem-klinikai kutatási programokhoz hiteles és a Coloplastot ténylegesen érintő területeken. A Coloplast ezek keretei között nyújthat költségtérítést dokumentált költségekre, biztosíthat természetbeni szolgáltatásokat valamint ingyenes termékeket az Egészségügyi Szakemberek hiteles kutatási tevékenységének támogatására ott, ahol ezt a helyi törvények, előírások és szakmai szabályzatok engedélyezik. A kutatási támogatások iránti kérelmeket írásban, a kutatás jellegének és céljának pontos meghatározásával kell benyújtani. Nem nyújtható támogatás mindaddig, amíg a felek írásbeli szerződést nem kötnek, amely szerződés szükség esetén kitér a nemkívánatos események (AE) jelentésére is. A támogatásról teljes körű tájékoztatással kell szolgálni a kórházvezetés, az Egészségügyi Szakember felettese vagy más, kompetens helyi hatóság felé. A támogatás kedvezményezettjével szemben követelmény, hogy a kutatási eredmények valamennyi írásbeli vagy szóbeli ismertetésében kitérjen a Coloplast támogatására. 


Felvilágosítás 
A Coloplast támogatást nyújthat a betegek vagy a nagyközönség fontos egészségügyi kérdésekben történő felvilágosítását szolgáló célokra.
Lars Rasmussen vezérigazgató Coloplast A/S

Bezárás

Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-552960/2012. Bővebben
Bezárás

Adatvédelmi szabályzat

Jelen adatvédelmi szabályzat vonatkozik minden olyan adatkezelésre, melyet az adatkezelő folytat az érintettek önkéntes hozzájárulása vagy kötelező jellegű jogszabályi előírás alapján. Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-552960/2012. 

 

I. Általános szabályok: 
A Coloplast A/S Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete (a továbbiakban: adatkezelő) adatvédelmi szabályzata összhangban áll az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt rendelkezésekkel, mely jogszabály az adatkezelésre, adatfeldolgozásra, adattovábbításra és más személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat és tevékenységek általános szabályait, elveit tartalmazza. Jelen adatvédelmi szabályzat vonatkozik minden olyan adatkezelésre, melyet az adatkezelő folytat az érintettek önkéntes hozzájárulása vagy kötelező jellegű jogszabályi előírás alapján.


1. Adatkezelés alapja és célja
A Képviselet adatot jogszabály előírása vagy az érintett önkéntes és felvilágosult hozzájárulása alapján kezel. Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulását egy hozzájáruló nyilatkozat keretében adja meg, melynek mellékletét képezi a jelen adatvédelmi szabályzat. 
Az adatkezelő két alapvető érintetti csoport adatait kezeli:· természetes személyek (adott esetben betegek)· egészségügyi szakemberek (orvosok, gyógyszerészek, egyéb egészségügyi szakemberek)
Az egészségügyi szakemberek adatainak kezelése:
Személyes adatot az adatkezelő akkor kezel, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Személyes adatot ezen partnerek tekintetében is kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. 
Az érintettel való szerződéskötés, illetve fennálló megbízási vagy támogatási szerződés esetén az adatkezeléshez külön hozzájárulás beszerzésére nincs szükség. Minden egyéb esetben az adatkezeléshez az érintettel egy hozzájáruló nyilatkozat aláírására kerül sor.
Az adatkezelés célja elsődlegesen a gyógyászati segédeszköz-ismertetési tevékenység ellátása, a szakemberek értesítése a gyógyászati segédeszközökben bekövetkezett változásokról, új termékekről, alkalmazott új eljárásokról, felmerült problémákról és azok kezeléséről, mellékhatásokról. Ezen kívül a partneri jogviszony keretében az adatkezelő kezeli a fent megnevezett személyek személyes adatait megbízási vagy támogatási szerződés megkötése esetén, a belső nyilvántartásban való feltüntethetőség céljából.
A természetes személyek adatainak kezelése:
A természetes személyek személyes adatai önkéntes és felvilágosult hozzájárulásuk alapján kezelhetőek. A természetes személyek egészségi állapotára vonatkozó adat különleges adatnak minősül, ennek megfelelően az ilyen jellegű adatok kezeléséhez az érintett írásbeli hozzájárulása minden esetben szükséges.
Az adatkezelés célja a természetes személlyel történő kapcsolatfelvétel, az érintett tájékoztatása az egészségi állapotával kapcsolatos információkról, direkt marketing tevékenység (az 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseivel összhangban), termékreklamációk és mellékhatás-bejelentések kezelése.


2. Tájékoztatás, az adatok helyesbítése 
Az adatkezelő az általa kezelt adatokról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel, illetve adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységről az érintettet kérelmére írásban tájékoztatást nyújt, illetőleg azokat helyesbíti. Az adatkezelő tájékoztatást ad az adatfelhasználás céljáról, módjáról, időtartamáról, az adatkezelés során közreműködő (megbízott) igénybevételéről és az esetleges későbbi adatátadási szándékról; az adatkezelésre jogosult szerv vagy személy nevéről és címéről, valamint arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni.
Az érintett kérésére az adatkezelő az erre irányuló megkeresés esetén, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül megvizsgálja a tájékoztatásra, vagy helyesbítésre irányuló kérelmet és döntéséről értesíti az érintettet, illetve tájékoztatást nyújt és a kérelemnek megfelelően helyesbíti a kezelt adatokat.


3. Adatkezelés megszüntetése
A személyes adatoknak az adott célból történő kezelését meg kell szüntetni, ha az a cél, amelyre az adatokat kérték, megvalósult, kivéve, ha az érintett az új cél megjelölésével az adatok további kezeléséhez írásban hozzájárult, vagy az érintett nyilatkozata szerint a megkereső szervezettel nem kíván együttműködni.
Az adatkezelést abban az esetben is meg kell szüntetni, ha az érintett személy tiltakozik az adatkezelés ellen és kéri az adatkezelés megszüntetését.
Amennyiben az érintett az adatkezelés megszüntetésére, illetve megtiltására vonatkozó nyilatkozatát írásban elküldi a Coloplast A/S Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27. alatti postacímére, illetve a hutub@coloplast.com e-mail címre, az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 5 munkanapon belül megvizsgálja a kérelmet és intézkedik annak elbírálása iránt. Amennyiben a kérelem megalapozott, úgy az adatkezelő intézkedik az adatkezelés megszüntetése és az adatok törlése iránt, egyúttal értesíti erről az érintettet.
Direkt marketing célú adatkezelés esetén az érintett által adott hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a fent meghatározott módon. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból a fent meghatározott határidőben törli az adatkezelő, és az érintett részére reklám, direkt marketing alapú közlés a továbbiakban nem küldhető.


4. Az adatok biztonsága
Az adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, mechanikai és szoftveres védelemmel egyaránt gondoskodik, gondoskodik továbbá arról, hogy az adatok EGT tagországba vagy harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő szintű védelme megvalósuljon. A konkrét intézkedésekről és azok kötelező betartásáról az adatkezelőket és az adatok kezelésében részt vevő személyeket tájékoztatja. 


5. Adatfeldolgozás külföldön
Név- és címadat külföldre csak adatfeldolgozás céljára, vagy abban az esetben továbbítható, ha az adat átadásához az érintett írásban kifejezetten hozzájárult, és csak abban az esetben, ha az adatvédelmi követelmények az adatátvevőnél is biztosítottak. Az adatkezelő kizárólag a Coloplast A/S (DK 3050 Humlebaek, Holtedam 1., Dánia) részére továbbít adatot.


FOGALOM-MAGYARÁZAT 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; 


Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat. 


Különleges adat:a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó adatb) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.Különleges adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárul, ha az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli, egyéb esetekben, ha azt törvény elrendeli. 


Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 


Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 


Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is; 


Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; 


Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; 


Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 


Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi. 


Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 


Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával, vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók, vagy kereskedelmi partnerek (továbbiakban: ügyfelek) részére. 

Bezárás

Cookie

Cookie irányelvek Bővebben
Bezárás

A honlap tulajdonosa:


Coloplast A/S Holtedam 1 

DK-3050 Humlebak, 

Dánia

T: (00 45) 4911 1111

E:coloplast@coloplast.com


Névtelen böngészés a Coloplast honlapján.A Coloplast nem gyűjt semmilyen személyes információt vagy egyénekre vonatkozó adatokat a cookie-k révén. Az összegyűjtött információk egy cookie-azonosítót (amely egy kb. 20 karakter hosszú szám), valamint egy ország-azonosítót tartalmaznak. Ez azt jelenti, hogy a Coloplast csak csoportokra vonatkozó statisztikai adatokat gyűjt, de egyéneket vagy információkat, vagy bármely személyhez kapcsolódó weboldali tevékenységet semmilyen módon nem képes azonosítani.


Személyes adatok gyűjtése kizárólag a weblapon lévő formanyomtatványokon keresztül történik, amikor is a felhasználó ténylegesen megadja a kért információkat és elküldi azokat a Coloplastnak. Ebben az esetben a Coloplast mindig tiszteletben tartja és követi a személyes adatok gyűjtésére és tárolására vonatkozó törvényi előírásokat és rendeleteket.
Ön dönthet úgy is, hogy nem teszi lehetővé a cookie-k használatát (további tudnivalók a következő részben: „Hogyan blokkolhatja és kerülheti el a cookie-kat?”). Így Ön teljesen azonosítatlan marad a Coloplast és az általunk használt Google Analytics eszköz számára.


A cookie általános ismertetése.

A cookie, más néven HTTP cookie-t, webes cookie-t, vagy böngésző cookie-t, az elsődleges weboldal arra használja, hogy információkat küldjön a felhasználó böngészőjének, a böngésző pedig visszaküldi az információkat az elsődleges weboldalnak. Az információt fel lehet használni a felhasználó hitelesítésére, valamint a böngészési munkamenet, a felhasználói beállítások, a bevásárló kosár tartalmának azonosítására, vagy bármi másra, amit a felhasználó számítógépén tárolt szöveges adatokkal el lehet végezni.
Mire használják a gyűjtött információkat?A cookie-k segítségével összegyűjtött információk alapján a Coloplast igyekszik megismerni honlapjának látogatóit, illetve azt, hogy hogyan használják a honlapját. Minden információ névtelen, de a rendszer nyomon követ trendeket, mint pl. a látogató weboldalon történő navigálása alatti klikk-sorozat (Clickstream).
A felhasználó által a regisztráció során kért és megadott adatokat, a felhasználó által kért információk (például termék-, pénzügyi és állásinformációk) elküldésekor használjuk.


Milyen adatokat gyűjtünk?

A Coloplast A/S kétféle információt gyűjt a saját weboldalairól. A cookie-k segítségével összegyűjtött információkat, és a felhasználók által közölt adatokat, amelyeket a további információk, mintarendelések stb. érdekében kitöltött űrlapokon közölnek velünk.
A cookie-k segítségével összegyűjtött információkat a Google Analytics rendszer határozza meg, például:
A jelenlegi honlap-látogatás időpontja.A felhasználó járt-e már a honlapon, és ha igen, mikor.Milyen honlapról érkezett a felhasználó a Coloplast honlapjára (megjegyzés: az elsődleges weblap cookie-jai nem osztják meg az információkat az egyes honlapok között)IP cím, ami az olyan információk azonosítására szolgál, mint az ország, állam, város (ez az úgynevezett IP helymeghatározás - geolocation).A cookie nem gyűjt olyan adatokat, mint név, e-mail cím, egyéb cím vagy számlázási adatok.A Google Analytics szolgáltatási feltételei egyértelműen meg is tiltják minden Analytics ügyfélnek az olyan információk gyűjtését, amelyek személyes adatokat társítanak a Google Analytics adataihoz.A felhasználók által közölt információk a céltól függően változnak valamennyi űrlapon. Kijelentjük, hogy ezek az űrlapok a globális és helyi törvények és rendeletek előírásaival összhangban készültek.


A személyes adatok védelme.

A Coloplast garantálja, hogy minden felhasználó-specifikus adat tárolása megfelel a helyi és nemzetközi törvényeknek és rendeleteknek.
A cookie-k segítségével összegyűjtött információkat a Google tárolja. További tudnivalókat a Google adatvédelmi irányelvei tartalmaznak.


Hogyan blokkolhatja és kerülheti el a cookie-kat?

Internet Explorer:

Nyissa meg a böngészőben az Eszközök menüt, majd és válassza ki az Internet Beállítások ? Adatvédelem ? Speciális fület.Kattintson az „Az automatikus cookie-kezelés felülbírálata” parancsra.Adja meg, hogyan kezelje az Internet Explorer a belső és külső cookie-kat (a jelenleg böngészett, és az attól eltérő weblapok cookie-jait).Ha mindig engedélyezni akarja a cookie-k mentését a számítógépre, kattintson az „Engedélyezés” gombra.Ha soha nem akarja engedélyezni a cookie-k mentését a számítógépre, kattintson a „Blokkolás” gombra.Ha azt szeretné, a böngésző megkérdezze, mentse-e a cookie-t a számítógépre, akkor kattintson a Rákérdezés gombra.Ha engedélyezni szeretné, hogy a böngésző lementse a számítógépre a munkamenet cookie-kat (a cookie-k törlődnek a számítógépről, amikor bezárja az Internet Explorert), akkor kattintson a „Munkamenet cookie-k fogadása” jelölőnégyzetbe.


Google Chrome:

Kattintson a böngésző eszköztárán lévő csavarkulcs ikonra.Válassza a Beállítások (Mac és Linux: Preferences, Chromebook: Beállítások.) párbeszédpanelt.Kattintson „A motorháztető alatt” (Under teh Hood) fülre.Kattintson az "Adatvédelem" részben a „Tartalombeállítások” gombra.A megjelenő „Tartalombeállítások” párbeszédablakban kattintson a Cookie-k fülre:A sütik törléseKattintson az „Összes cookie és webhelyadat” gombra, ekkor megnyílik a „Cookie-k és egyéb adatok” párbeszédpanel.Az összes cookie törléséhez kattintson az „Összes eltávolítása” gombraHa csak egy bizonyos cookie-t szeretne törölni, válassza ki a cookie-t küldő weblapot, majd a cookie-t, és kattintson az „Eltávolítás” gombra.Cookie-k tiltása alapértelmezés szerintAz összes cookie tiltása: Válassza ki az „Adatmentés tiltása a webhelyeken” gombot. Ne feledje, hogy ez a beállítás megakadályozza a belépést a legtöbb bejelentkezést igénylő weblapra. Ezután a címsorban egy ikon jelzi, amikor a böngésző letilt egy-egy cookie-t.Csak a harmadik féltől származó cookie blokkolása: Válassza ki a „Harmadik felektől származó cookie-k blokkolása” jelölőnégyzetet. Ez után még ha Ön hozzá is adott egy webhelyet a kivételekhez, és úgy döntött, hogy elfogadja a cookie-kat, a böngésző nem fogadja el a webhely harmadik féltől származó sütijeit, ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve.Cookie-k engedélyezése alapértelmezés szerintGyőződjön meg arról, hogy ki van-e választva a „Helyi adatok mentésének engedélyezése” parancs, ekkor a böngésző elfogadja mind a belső mind pedig a külső cookie-kat. Ha csak a weblap saját cooki-jait (belső cookie-kat) szeretné fogadni, válassza ki a „Harmadik felektől származó cookie-k blokkolása” jelölőnégyzetet.Kivételek kezelése bizonyos webhelyek vagy domainek esetébenHa be szeretné állítani, hogy hogyan kezelje a program a sütiket bizonyos webhelyek vagy domainek esetében, kattintson a Kivételek kezelése gombra. Az ekkor megjelenő cookie és webhelyadat-kivételek párbeszédablakba a következők szerint vehetünk fel kezelési szabályokat:Kattintson az „Új gazdagépnévminta hozzáadása” mezőre, és írja be a domain nevet, amelyhez kivételt szeretne létrehozni.Ha egy egész domainhez szeretne kivételeket létrehozni, akkor írja be a [*.] szöveget a domain neve elé. (pl. [*.]google.com).IP-címet, IPv6 címet, vagy nem http URL linket is megadhat.A menü segítségével adja meg, hogy a weboldal beállíthatja-e a sütiket. Ha a „Csak programfolyamat” parancsot választjuk ki, akkor a böngésző bezárásakor a cookie-k mindig törlődnek.Ebben a párbeszédablakban lehet szerkeszteni vagy eltávolítani is a kivételeket.


Safari:

Válassza ki a Safari , Preferences (Beállítások) parancsot.Kattintson a Security (Biztonság) eszköztár gombra.A Safari megjeleníti a beállításokat.Az alábbi rádiógombok segítségével válassza ki, hogyan fogadja a cookie-kat:Never (Soha): a cookie-k teljes blokkolása.Always (Mindig): Elfogad minden cookie-tOnly from Sites You Navigate To (Csak a meglátogatott webhelyektől): Ez az alapértelmezett beállítás, amely lehetővé teszi a webhelyek megfelelő működését, a tiltott sütik áradata nélkül.Ha meg szeretné tekinteni a rendszerben jelenleg található sütiket, kattintson a Show Cookies (Cookie-k megjelenítése) gombra.A cookie-t használó weblap a cookie-fájlban tárolt összes információt el fogja felejti, ami azt jelenti, hogy esetleg kézzel kell majd beírni dolgokat, például a jelszót, amelyet a weblap korábban automatikusan a sütiből olvasott be.A módosítások mentéséhez kattintson a Close (Bezárás) gombra.

Bezárás
Bezárás

Ingyenes kiszállítás

Köszönjük hogy hozzánk fordult

Megkaptuk

Desctop verzió