Adatvédelmi szabályzat

Jelen szabályzat a COLOPLAST A/S Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete (székhelye: 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27.; cégjegyzékszáma: 13-12-061520; képviseli: Radoslav Stilla képviseletvezető, a továbbiakban: Adatkezelő) által megvalósított egyes személyes adatok kezelését és feldolgozását szabályozza az alábbiak szerint.

Bevezető

Jelen Szabályzatot az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el. Adatkezelő ezen túlmenően kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését mindenkor a hatályos jogszabályi előírások és a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint végzi.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Amennyiben a jelen Szabályzattal, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem forduljon bizalommal hozzánk az alábbi elérhetőségek bármelyikén: betegtajekoztatas@coloplast.com e-mail címen vagy az Adatkezelő 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27. szám alatti postacímén.

 

I. A Szabályzat hatálya

 

1. Személyi hatály:

jelen Szabályzat kiterjed az Adatkezelő által az alábbi természetes személyek vonatkozásában megvalósított adatkezelésekre (a továbbiakban összefoglalóan: Érintett):

a) az Adatkezelőhöz munkaviszony létrehozása érdekében önéletrajzot benyújtott személyek (a továbbiakban: Pályázó)

b) az Adatkezelő természetes személy szerződéses partnerei, ideértve az egyéni vállalkozókat is (a továbbiakban együtt: Természetes Személy Szerződő Fél)

c) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 3. § 12. pontjában meghatározott személyek, azaz az orvos, a gyógyszerész, a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök kereskedelmi forgalmában részt vevő - a vonatkozó tevékenységi engedéllyel rendelkező - előállító és kereskedő természetes személyek (a továbbiakban együtt: HCP)

d) az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai tekintetében végfelhasználó természetes személyek, betegek, akik Adatkezelővel közvetlen szerződéses jogviszonyban nem állnak (a továbbiakban együtt: Páciensek)

e) az Adatkezelő nem természetes személy szerződéses partnerei által meghatározott kontaktszemélyek és egyéb kapcsolattartók (a továbbiakban együtt: Kapcsolattartó)

f) továbbá egyéb természetes személyek, egyedi esetek mentén.

A nem az Érintettől származó személyes adat esetében az adatot közlő felelőssége az Érintett hozzájárulásának beszerzése ahhoz, hogy az adat az Adatkezelővel közölhető legyen.

2. Időbeli hatály:

jelen Szabályzat 2018.08.24. napján lép hatályba, és visszavonásig/módosításig marad érvényben. Jelen Szabályzatot a hatálybalépéskor már folyamatban lévő adatkezelésekre is alkalmazni kell.

3. Területi hatály:

jelen Szabályzat hatálya az Adatkezelő által bármely (földrajzi) területen megvalósított adatkezelésre kiterjed. 

4. Tárgyi hatály:

jelen Szabályzat az Érintettek vonatkozásában az Adatkezelő által megvalósított adatkezeléseket szabályozza, meghatározva azok célját és jogalapját, az alkalmazott eszközöket és módokat, továbbá a bevezetett biztonsági intézkedéseket.

 

II. Alapfogalmak

 

a) Személyes adat: azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely információ;

b) Személyes adat különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. Az Adatkezelő esetenként különleges adatot (pl. egészségügyi adatot) is kezel a Páciensek vonatkozásában. Különleges adat kezelésére kizárólag kifejezett előzetes hozzájárulás vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhet sor. 

c) Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

d) Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

e) Adatkezelő: a COLOPLAST A/S Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete (székhelye: 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27.; cégjegyzékszáma: 13-12-061520; képviseli: Albert Karner képviselet vezető, elérhetőségek: betegtajekoztatas@coloplast.com, tel.: 061-22-66-163). A jelen Szabályzat szerinti adatkezelés szempontjából – az Adatkezelő sajátos jogi formájára tekintettel – az Adatkezelő anyavállalata, a COLOPLAST A/S (székhely: Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Dánia, regisztrációs száma: 69 74 99 17) – a továbbiakban: Anyavállalat – nem minősül harmadik személynek, hanem az Adatkezelővel egy tekintet alá esik;

f) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

g) Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

h) Szerződéses Partner: az Adatkezelő nem természetes személy szerződéses partnerei.

A jelen Szabályzatban alkalmazott többi fogalom megfelel a hatályos jogszabályi előírások – így különösen: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) – által meghatározott fogalmaknak.

Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartásával jár el.

 

III. Alapelvek

 

Az Adatkezelő az Érintett adatai kezelése során a következő alapelvek maradéktalan figyelembevételével jár el:
a) Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

g) az adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az Adatkezelő az eljárásrendjét a fentieknek megfelelően alakította ki, azt folyamatosan felülvizsgálja és szükség szerint módosítja. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja a beépített és alapértelmezett adatvédelmet.

 

IV. Egyes adatkezelési célok

 

1. Önéletrajzok kezelése

Az adatkezelés jogalapja: az önéletrajzok kezelésére az érintett hozzájárulásával kerül sor. 

A beküldött önéletrajzok tekintetében az adatkezelésre az alábbi előírások vonatkoznak:

Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján a Pályázónak jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban az Adatkezelő támogatást, tanácsot nyújtson, továbbá, hogy a megjelölt pozíciókra a Pályázó foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálja, őt állásinterjúra behívja és meghallgassa. Ezen kívül, amennyiben munkaviszony nem létesül, a Pályázó esetleges jövőbeli foglalkoztatása, újabb állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében sor kerül az önéletrajz tárolására is, az önéletrajz beküldésétől számított egy évig (adatkezelés időtartama). Ezt követően az önéletrajz törlésre/megsemmisítésre kerül. Megkötött munkaszerződés esetén a munkaviszony létrejöttével az önéletrajz megsemmisítésre kerül. A hozzájárulás visszavonása esetén az önéletrajz törlésre/megsemmisítésre kerül.

Adattovábbítás: A Pályázók adataihoz kizárólag a HR osztály munkavállalói, illetve annak a területnek a vezetője férhet hozzá, amely területre a Pályázó pályázik. 

Kezelt adatok köre: önéletrajz szerint.

A hozzájárulás megadása a munkaszerződés megkötésének előfeltétele, az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: Adatkezelő a hozzájárulás hiányában a Pályázót alkalmazni nem tudja, tekintettel arra, hogy önéletrajz hiányában nem tud megalapozott döntést hozni az alkalmazást illetően. 

2. Természetes Személy Szerződő Féllel kötött szerződések, kötelmek teljesítése

Adatkezelő Természetes Személy Szerződő Féllel többféle szerződést köthet, melyek megkötése és teljesítése mindkét fél érdekét szolgálja. Jelen fejezet nem vonatkozik a Pályázókkal megkötésre kerülő munkaszerződésekre és a munkaviszonyra, melyre külön szabályzat vonatkozik.

Szerződéskötés/kötelem keletkezés esetén az adatkezelés célja az adott szerződés/kötelem (azaz az abban meghatározott és abból származtatható jogok és kötelezettségek) teljesítése a Felek részéről.

A megkötött szerződés/kötelem teljesítésével kapcsolatos főbb adatkezelési alcélok:

szerződés megkötése/kötelem létrehozása, módosítása, megszüntetése: a Természetes Személy Szerződő Fél, akivel az Adatkezelő szerződéses jogviszonyba lép, egyes alapadatai szükségesek a jogviszony létrehozásához, módosításához, megszüntetéséhez (pl. teljes neve, lakcíme, anyja neve, születési hely- és idő, személyi igazolvány száma, egyéni vállalkozók esetén ezen kívül a székhelye, adóazonosító jele, bankszámlaszáma, egyéni vállalkozói igazolvány száma, kontaktadatok – a továbbiakban: Alapadatok);

 • hatósági bejelentések: bizonyos típusú kötelmek létrejöttét, vagy azok teljesítésével kapcsolatos egyes tényeket jogszabály alapján kötelezően be kell jelenteni hatóságok részére (pl. NAV, OGYÉI, NEAK). Ennek érdekében további adatok lehetnek szükségesek, melyeket jogszabály ír elő. Ilyen adatok például: bizonyítványok száma, adószám, TAJ szám;

díjazás megállapítása és kifizetése, közterhek megfizetése, közzététel: 

Adatkezelő kezeli az vele szerződést kötött Természetes Személy Szerződő Félnek a szerződéses díj megállapítása, megfizetése és a kapcsolódó közterhek megfizetése érdekében szükséges adatait. Ide tartozik különösen: díjazás összege, közterhek összege, teljesítési igazolás, a Természetes Személy Szerződő Fél bankszámlaszáma, adószáma. 

Bizonyos adókedvezmények (pl. adóelőleg) igénybevételéhez az Adatkezelő köteles további adatokat is bekérni és kezelni, szintén jogszabályi felhatalmazás alapján. Ilyen például az adóelőleg-nyilatkozatban a NAV által meghatározott adatok köre;

Költségelszámolások kezelése: a Természetes Személy Szerződő Fél tevékenységéhez kapcsolódóan a vonatkozó szerződésben meghatározottak szerint jogosult lehet költségelszámolásra és költségtérítésre. Adatkezelő ezzel kapcsolatban nyilvántartja a felmerült költség jellegét és jogcímét, bekérheti a költség alapjául szolgáló számviteli bizonylatokat;

Az adatkezelés jogalapja a szerződés létrehozása, teljesítése és megszüntetése.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az általános elévülési idő, mely a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) év letelte kivéve, ha jogszabály az adat hosszabb időn keresztül történő megőrzését írja elő (mely esetben a kötelező megőrzési idő lejártáig kerül sor az adat kezelésére), vagy az Adatkezelő más, megfelelő jogalappal rendelkezik az adat megőrzésére (mely esetben az eltérő jogalap/cél megvalósulásáig kerül sor az adat kezelésére, például igényérvényesítés esetén). A jogalap és/vagy cél változásáról a Természetes Személy Szerződő Fél értesítést kap.

Adattovábbítás: bizonyos szerződéseknél vagy kötelmeknél sor kerülhet személyes adat továbbítására harmadik személy – így különösen Adatkezelő Szerződéses Partnerei - részére. Az Adatkezelő a kifizetett díjakat és támogatási összegeket a Coloplast cégcsoport vállalatai részére hozzáférhetővé teszi annak érdekében, hogy a díjfizetéssel kapcsolatos transzparencia megvalósítható legyen, továbbá statisztikai céllal. Ezen kívül rendezvényen való részvétel biztosítása érdekében a fent írtak szerint sor kerülhet az adatok harmadik fél részére történő kiadására. Jogszabályi előírás alapján az OGYÉI/NEAK részére szükségessé válhat bizonyos adatok átadása (egyes HCP-vel kötött szerződések, részükre szervezett rendezvények esetén). Az Adatkezelő megfelelő garanciákkal és egyéb intézkedésekkel is gondoskodik az átadásra kerülő adatok biztonságáról (ld. az V. fejezetet is).

Az adat szolgáltatása bizonyos esetekben a szerződés kötésének előfeltétele.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: az Adatkezelő az adatszolgáltatás hiányában nem tudja szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.

3. Szerződéses Partnerekkel kötött szerződések teljesítésével kapcsolatban a Kapcsolattartók vonatkozásában kezelt személyes adatok

Adatkezelő a Szerződéses Partnerekkel többféle szerződést köthet, melyek megkötése és teljesítése mindkét fél érdekét szolgálja.

Szerződéskötés/kötelem keletkezés esetén az adatkezelés célja az adott szerződés/kötelem (azaz az abban meghatározott és abból származtatható jogok és kötelezettségek) teljesítése a Felek részéről.

A. Szerződéses Partnerekkel kötött szerződések fajtái

a) Bankokkal, pénzügyi szolgáltatókkal kötött szerződések

Adatkezelő pénzügyi szolgáltatások igénybevételére bankokkal, pénzügyi szolgáltatókkal szerződést köt. 

b) Megbízási szerződés 

Adatkezelő megbízási szerződést köt különböző szolgáltatások igénybevételére, valamint rendezvényszervező cégekkel rendezvények megszervezésére, illetve esetileg egyéb céllal.

c) Támogatási szerződések

Adatkezelő egészségügyi intézmények és alapítványok részére gyógyászati segédeszköz adományokat vagy pénzbeli adományokat nyújthat, mely adományok nyújtására vonatkozólag támogatási szerződést köt.

B. Szerződéses Partnerekkel kötött szerződések kapcsán megvalósított általános Kapcsolattartói adatkezelés

Nem magánszeméllyel kötött szerződések esetén Adatkezelő elsősorban céges, illetve intézményi adatokat tart nyilván, azonban bizonyos Szerződéses Partnerekkel fennálló szerződések teljesítése során elkerülhetetlen, hogy Adatkezelő Szerződéses Partnereinek munkavállalói vagy meghatalmazottjai, megbízottjai egyéb adatait is kezelje, mely adatkezelésekre a jelen szabályzat irányadó. 

Amennyiben a Kapcsolattartó adatait Adatkezelő részére Szerződéses Partnere továbbítja az Adatkezelővel fennálló szerződés teljesítésével összefüggésben, az adatokat továbbító személy kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tegye meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Amennyiben ezen kötelezettségének az adatot továbbító személy nem tesz eleget, és ezért a Kapcsolattartó az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét Adatkezelő az adatot továbbító Szerződéses Partnerre továbbhárítja.

Szerződéskötés/kötelem keletkezés esetén az adatkezelés célja az adott szerződés/kötelem (azaz az abban meghatározott és abból származtatható jogok és kötelezettségek) teljesítése a Felek részéről.

A megkötött szerződés/kötelem teljesítésével kapcsolatos főbb adatkezelési alcélok (valamennyi szerződéstípusra irányadó):
szerződés megkötése/kötelem létrehozása, módosítása, megszüntetése: a Kapcsolattartók (ideértve a Szerződő Partner vezető tisztségviselőit) egyes alapadatai szükségesek a jogviszony létrehozásához, módosításához, megszüntetéséhez (pl. vezető tisztségviselők és Kapcsolattartó teljes neve, beosztása, elérhetősége – telefonszám, e-mail cím – a továbbiakban: Kapcsolattartói Adatok);

hatósági bejelentések: bizonyos típusú kötelmek létrejöttét, vagy azok teljesítésével kapcsolatos egyes tényeket jogszabály alapján kötelezően be kell jelenteni hatóságok részére (pl. NAV, OGYÉI, NEAK). Ennek érdekében további adatok lehetnek szükségesek, melyeket jogszabály ír elő. Ilyen adatok például: bizonyítványok száma, adószám, TAJ szám;

díjazás megállapítása és kifizetése, közterhek megfizetése: 

Adatkezelő kezeli a számlázással/pénzügyekkel foglalkozó Kapcsolattartó adatait. 

Költségelszámolások kezelése: a Szerződő Partner tevékenységéhez kapcsolódóan a vonatkozó szerződésben meghatározottak szerint jogosult lehet költségelszámolásra és költségtérítésre. Adatkezelő ezzel kapcsolatban nyilvántarthatja a költséget generáló Kapcsolattartó Kapcsolattartói Adatait, a felmerült költség jellegét és jogcímét, bekérheti a költség alapjául szolgáló számviteli bizonylatokat;

Általános kapcsolattartás, szerződés teljesítése: Adatkezelő a szerződés teljesítése érdekében folyamatos jelleggel jogosult kezelni a Kapcsolattartók Kapcsolattartói adatait, különösen az alábbi eljárások során, és a következő iratok aláírásával kapcsolatban:

szállítási tevékenység: szállítólevél aláírása

szerződéses kérdések tisztázása.

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, mely abban nyilvánul meg, hogy a Szerződéses Partnerrel kötött szerződést szerződésszerűen és igazolhatóan teljesíteni tudja.

Kezelt adatok köre: név, munkahely neve és címe, beosztás, e-mail cím, telefonszám (céges), bizonyos esetekben aláírási címpéldány (Kapcsolattartói Adatok).

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az általános elévülési idő, mely a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) év letelte kivéve, ha jogszabály az adat hosszabb időn keresztül történő megőrzését írja elő (mely esetben a kötelező megőrzési idő lejártáig kerül sor az adat kezelésére), vagy az Adatkezelő más, megfelelő jogalappal rendelkezik az adat megőrzésére (mely esetben az eltérő jogalap/cél megvalósulásáig kerül sor az adat kezelésére, például igényérvényesítés esetén). A jogalap és/vagy cél változásáról a Szerződéses Partner értesítést kap, aki köteles erről a Kapcsolattartót is értesíteni.

Adattovábbítás: Az Érintett kontaktadatai az Adatkezelő szerződéses partnerei (pl. fuvarozó, könyvelő) részére továbbításra kerülhetnek az adatkezelési cél teljesítése érdekében. Adatkezelő ezen harmadik személyek tevékenységéért teljes mértékben felelősséggel tartozik, és gondoskodik az adatok megfelelő szintű biztonságáról. Jogszabályi előírás alapján az OGYÉI/NEAK részére szükségessé válhat bizonyos adatok átadása (egyes HCP-vel kötött szerződések, részükre szervezett rendezvények esetén). Az Adatkezelő megfelelő garanciákkal és egyéb intézkedésekkel is gondoskodik az átadásra kerülő adatok biztonságáról (ld. az V. fejezetet is). Adatkezelő jogosult ezen adatokat a munkavállalói/megbízottai/alvállalkozói számára hozzáférhető adatbázisokban tárolni, és a szerződés teljesítése érdekében használni.

Az adat szolgáltatása bizonyos esetekben a szerződés kötésének előfeltétele.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: az Adatkezelő az adatszolgáltatás hiányában nem tudja szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.

4. Coloplast Gondozási Program

Az adatkezelés célja: Adatkezelő az általa forgalmazott egyes gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos tájékoztatás céljából az alábbi tevékenységeket végzi a Páciensek részére:
- tájékoztatást nyújt a gyógyászati segédeszközök biztonságos és higiénikus használatáról és az ellátásról és az ezzel kapcsolatos változásokról, újításokról; 

- életmód-tanácsadást nyújt az egészség megőrzésével kapcsolatban (pl. étkezési szokásokkal kapcsolatban, bőrápolással kapcsolatban, stb.)

- az Érintett kérelme alapán termékmintát küld (kizárólag társadalombiztosítási támogatásba nem befogadott, gyógyászati segédeszköznek minősülő termékmintát);

- kérelemre utánköveti a termék használatát, segítséget nyújt a felmerülő problémák, kérdések esetén;

- kérelemre telefonos, illetve írásbeli tájékoztatást ad a gyógyászati segédeszközök és kapcsolódó termékek elérhetőségéről.
Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett írásbeli hozzájárulása, melyet kapcsolatfelvételi lapon ad meg postai úton, továbbá az Érintett cselekedetben (e-mail elküldése, telefonos felkérés) megnyilvánuló hozzájárulása.
A hozzájárulás a Coloplast Gondozási Programban történő részvétel előfeltétele. A hozzájárulás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: a Páciens nem veheti igénybe az Adatkezelő által nyújtott programot.
A kezelt adatok köre: Érintett neve, címe, telefonszáma, betegséggel összefüggő adatok (betanítást végző neve, segédeszköz típusa), segédeszköz-használat kezdete.
Adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, de nem tovább, mint a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli.
Adattovábbítás: a Páciens különleges adatai továbbításra nem kerülnek. A Páciens kontaktadatai az Adatkezelő szerződéses partnerei (pl. fuvarozó) részére továbbításra kerülhetnek az adatkezelési cél teljesítése érdekében. Adatkezelő ezen harmadik személyek tevékenységéért teljes mértékben felelősséggel tartozik, és gondoskodik az adatok megfelelő szintű biztonságáról.
Adat tárolása: az adatok tárolása Horvátországban (Európai Unió területe), a Coloplast A/S d.d. Zágrábi Fióktelepe (Utinjska 40, 10 020 Zágráb, Horvátország) által üzemeltetett szerveren történik, azonban a tárolt adatokhoz kizárólag Adatkezelő férhet hozzá.

5. Gyógyászati segédeszközök ismertetése, orvoslátogatás

Ezen fejezet alkalmazásában a gyógyászati segédeszköz ismertetési tevékenység alatt a Gyftv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység értendő. Az ismertetési tevékenységre a Gyftv. és az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM rendelet irányadók.
Az adatkezelés célja a fentieknek megfelelően az Adatkezelő gyógyászati segédeszköz termékeivel kapcsolatos ismertetési tevékenység nyújtása a HCP-knek, és az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek, különösen:
- első bemutatkozó megkeresés

- kapcsolattartás

- időpont-egyeztetés

- személyes megbeszélés gyógyászati segédeszköz ismertetés keretében

- megvalósított látogatásról belső emlékeztető feljegyzés készítése 

- Gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos HCP kérdések megválaszolása.

Adatkezelő orvoslátogatást végez, orvosoknak, az egészségügyi személyzetnek, forgalmazóknak az általa forgalmazott gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos ismertető tevékenységet végez. 
Az adatkezelés célja az Adatkezelő által forgalmazott gyógyászati segédeszközök és használatuk ismertetése, a kérdések megválaszolása. 
Az adatkezelés jogalapja az ebben a pontban meghatározott adatkezeléseknél az Adatkezelő jogos érdeke, mely feltételezi, hogy termékeinek létét és az azzal kapcsolatos információkat jogilag szabályozott keretek között, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és forgalmazására jogosult személyek (HCP-k) tudomására hozza.
Az adat származási helye: Érintett által szolgáltatott vagy nyilvános forrásból gyűjtött adat. 
Kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, szakterület, beosztás, munkahely neve és címe. 
Adatkezelés időtartama: az Érintett tiltakozásáig, de legfeljebb az adatkezelési cél megvalósulásáig (amelyik a korábbi időpont).
Adattovábbítás: Az Adatkezelő a keletkezett adatokat nem továbbítja. Jogszabályi előírás alapján az OGYÉI/NEAK részére szükségessé válhat bizonyos adatok átadása. 

6. Rendezvények, kongresszusok, gyárlátogatás, szakmai továbbképzés szervezése

Adatkezelő orvosoknak, az egészségügyi személyzetnek, forgalmazóknak, felhasználóknak szakmai rendezvényeket, továbbképzéseket, gyárlátogatást szervezhet.
Az adatkezelés célja: a rendezvény feltételeinek biztosítása, gyárlátogatás esetén biztonsági, vagyonvédelmi célból a belépők azonosítása.
Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: Érintett neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme.
Adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, de nem tovább, mint a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli.
Adattovábbítás: Az Érintett kontaktadatai az Adatkezelő szerződéses partnerei (pl. rendezvényszervező) részére továbbításra kerülhetnek az adatkezelési cél teljesítése érdekében. Adatkezelő ezen harmadik személyek tevékenységéért teljes mértékben felelősséggel tartozik, és gondoskodik az adatok megfelelő szintű biztonságáról. Jogszabályi előírás alapján az OGYÉI/NEAK részére szükségessé válhat bizonyos adatok átadása (egyes HCP-k részére szervezett rendezvények esetén).
A hozzájárulás a részvétel előfeltétele. A hozzájárulás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: Érintett nem vehet részt a rendezvényen/ kongresszuson/ gyárlátogatáson/stb.

7. Adományozás

Adatkezelő egészségügyi intézményeknek, karitatív szervezeteknek gyógyászati segédeszköz termékeket adományozhat, mely termékek átadás-átvételéről jegyzőkönyvet vesz fel. 
Az adatkezelés célja: a termék átadásának igazolása, transzparencia biztosítása az adományok tekintetében.
Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke, mely az adományok nyújtására vonatkozó transzparencia biztosításának lehetőségében nyilvánul meg.
A kezelt adatok köre: Kontaktszemély neve, aláírása.
Adatkezelés időtartama: a Kontaktszemély tiltakozásáig, de legfeljebb az adatkezelési cél megvalósulásáig (amelyik a korábbi időpont), feltéve, hogy Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adat kezelésére.
Adattovábbítás: A Kontaktszemélyek kontaktadatai az Adatkezelő szerződéses partnerei (pl. fuvarozó) részére továbbításra kerülhetnek az adatkezelési cél teljesítése érdekében. Adatkezelő ezen harmadik személyek tevékenységéért teljes mértékben felelősséggel tartozik, és gondoskodik az adatok megfelelő szintű biztonságáról.

8. Váratlan esemény, baleset bejelentési kötelezettség

Adatkezelőnek mint gyógyászati segédeszköz (orvostechnikai eszköz) termékek forgalmazásával foglalkozó gazdálkodó szervezetnek, jogszabályi kötelezettsége eljárni a tudomására jutott váratlan esemény, baleset bejelentésekkel kapcsolatban. E fejezet tekintetében váratlan eseménynek, balesetnek az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM 4. § (1) bekezdés 24. pontjában meghatározott fogalmak tekintendők.
Adatkezelő a termékeivel kapcsolatos váratlan eseményről, balesetről a következő módokon értesülhet:

- HCP-től kapott bejelentés

- Pácienstől érkező bejelentés

- harmadik személytől érkező bejelentés

- nyilvános forrás (pl. szakmai cikk)

- egyéb forrásból.

Adatkezelőnek a kapott bejelentéseket ellenőriznie kell. Ennek keretében kötelezettsége lehet visszakérdezni, további részleteket bekérni, akár a Pácienssel, akár a kezelőorvossal vagy más érintettel a kapcsolatot felvenni.
Adatkezelő a Páciensek tekintetében személyes adatot kizárólag a visszakövethetőség érdekében kezel, és csak a minimálisan szükséges ideig (pl. a tényállás felderítése érdekében a bejelentő Páciens elérhetőségeit kezelheti az Adatkezelő, amíg a tényállás feltárása nem történik meg, ezt követően az adatok törlésre kerülnek).
Kezelt adatok köre: bejelentő neve, címe, kapcsolattartói e-mail cím és telefonszám, termék kereskedelmi neve, típusa, gyártási LOT száma, lejárati dátuma, esemény helye, dátuma, leírása, következmények;
A fentieknek megfelelően az adatkezelés célja: az Adatkezelő jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítése az észlelt/bejelentett váratlan eseményekkel, balesettel kapcsolatban a jogszabályok által előírt bejelentések teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja a fent hivatkozott, illetve egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai. 
Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a jogszabályi előírásokban foglalt határidőig kezeli.
Adattovábbítás: Sor kerülhet az OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet), illetve a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) felé is. 

9. Termékreklamáció

Adatkezelő termékeit használó Érintettek az Adatkezelő által üzemeltetett betegtajekoztatas@coloplast.com e-mail címen /061-22-66-163 telefonszámon/ 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27. szám alatti levélcímen jogosultak termékreklamációval élni.
Az adatkezelés célja: A bejelentett hibák és termék beazonosítása és az esetlegesen szükséges szavatossági kötelezettségek megvalósítása érdekében a megfelelő lépések megtétele, egyeztetés a cseretermék-szállítás megszervezése érdekében. 
Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett cselekedetben (e-mail elküldése, telefonos bejelentés, termék visszaküldése) megnyilvánuló kifejezett hozzájárulása, illetve a termék kicserélésével kapcsolatban a fennálló szerződéses kötelezettség (szavatosság) teljesítése.
A kezelt adatok köre: Érintett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, termék típusa, azonosító száma.
Adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az általános elévülési idő, mely a hibabejelentéssel összefüggő szerződés megszűnésétől vagy szerződés hiányában a szolgáltatás nyújtásától számított 5(öt) év letelte kivéve, ha jogszabály az adat hosszabb időn keresztül történő megőrzését írja elő (mely esetben a kötelező megőrzési idő lejártáig kerül sor az adat kezelésére), vagy az Adatkezelő más, megfelelő jogalappal rendelkezik az adat megőrzésére , mely esetben az eltérő jogalap/cél megvalósulásáig kerül sor az adat kezelésére.
Adattovábbítás: Az Érintett adatait Adatkezelő jogos érdek mentén jogosult továbbítani a termék kiszállítását végző alvállalkozója részére. 

10. Az Adatkezelő által folytatott ellenőrzések 

Az Adatkezelő az Érintettnek Adatkezelő 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27. szám alatti székhelyén megvalósított tevékenységét bizonyos esetekben jogosult ellenőrizni. Az alkalmazott módszerek az Adatkezelő egyes jogos érdekeit védik (például: vagyonvédelem, üzleti titok védelme stb.). Az ellenőrzés a jelen pontban meghatározottak szerint történik.
Az adatkezelés jogalapja a jelen pontban meghatározott adatkezelési célok tekintetében az Érintett hozzájárulása, mely adott esetben cselekedetben is megnyilvánulhat (pl. a riasztórendszer használata).
A hozzájárulás megtagadásának jogkövetkezményei: az Érintett a hozzájárulás megtagadása esetén az Adatkezelő székhelyére nem tud belépni.
Az ellenőrzés kizárólag olyan formában valósulhat meg, amely megfelel a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek (különös tekintettel a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényre) és a személyiségi jogok védelmének és tiszteletben tartásának, így a személyes adatok védelméhez való jognak is. 
Adattovábbításra a jelen fejezetben kezelt adatok vonatkozásában nem kerül sor.

Az Adatkezelőnél alkalmazott egyes ellenőrzési módokra a következő előírások vonatkoznak:

A. Kamerás megfigyelés 

Adatkezelő 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27. szám alatti székhelyén az irodaházban (az Adatkezelő által bérelt helyiségeket ide nem értve) és az épületen kívül kamerás megfigyelést folytat az ingatlan tulajdonosa, az Adamant Invest Ingatlanforgalmazó- és hasznosító Kft. a vagyonvédelem és a biztonság ellenőrzése érdekében. Ez az Adatkezelőtől független, az ellenőrzést saját előírásai szerint az Adamant Invest Ingatlanforgalmazó- és hasznosító Kft. végzi. Az adatokhoz az Adatkezelő nem fér hozzá, azokat nem kezeli. 

B. Riasztórendszer 

A vállalati helyiségekben kiépített riasztórendszer szintén biztonságtechnikai céllal kerül alkalmazásra. Az azt beüzemelő és kikapcsoló Érintett, illetve azt kezelni jogosult egyéb személyek egyes személyes adatai (beazonosítható kód) rögzítésre kerülhetnek, az azonosítás megkönnyítése végett.
A riasztási tevékenységek tárolási időtartama 1 év, amennyiben azok nem kerülnek felhasználásra valamilyen esemény miatt. Felhasználás esetén az adatok tárolása a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb időtartamon keresztül történik, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek.

11. Honlap használat, cookie-k

A www.coloplast.hu honlap az Anyavállalat tulajdonát képezi. A honlap nyilvános, bárki számára elérhető felület. A honlap használatával és a honlap által alkalmazott sütikkel kapcsolatban kérjük látogasson el a www.coloplast.hu/Coloplast/Cookie-policy/ weboldalra.
Az Adatkezelő a honlap használatával összefüggésben személyes adatot nem kezel, ezeket az Anyavállalat kezeli.

 

V. Adatokhoz való hozzáférés, adatok kiadása harmadik személyeknek, az adatok tárolása

 

1. Általános rendelkezések

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:
- az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;

- csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;

- az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról; 

- gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

2. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, hozzáférés

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy ne adjon ki harmadik személynek Érintetti adatot. Az adatkiadás azonban bizonyos esetekben nem kerülhető el. Adatkezelő elsődlegesen a következő esetekben ad ki adatot harmadik személynek:
hatóság(ok) felé történő adatátadás: a szerződések létesítésével, teljesítésével és megszüntetésével kapcsolatban az Adatkezelőnek jogszabályi előírásokból fakadó jelentési kötelezettsége keletkezhet. Erre tekintettel a NAV, az OGYÉI, a NEAK és az OEP felé történik elsődlegesen adatkiadás. Hatósági megkeresésre vagy bűncselekmény gyanújára alapítottan egyéb adatkiadásra is sor kerülhet.

kontaktszemély adatok kiadása: a szerződések teljesítéséből fakadóan szükséges lehet az ügyfelekkel, partnerekkel, egyéb személyekkel való kapcsolattartás. Erre tekintettel az Adatkezelő jogosulttá válhat harmadik személyek részére (pl. futár, fuvarozó cég, mely jelenleg Varga Zoltán egyéni vállalkozó) az Érintett elérhetőségi adatait (elsődlegesen: név, e-mail cím, telefonszám, beosztás) kiadni. Ilyen esetekben az alapszerződés rendelkezik arról, hogy az adatok milyen harmadik személy részére kerülnek továbbításra.

Külsős munkatársaknak való adatátadás: sor kerülhet Adatkezelő szerződéses partnerei részére (pl. dákszövetkezet tagja) a munkavégzéshez szükséges név, cím, telefonszám átadására titoktartási kötelezettséggel.
A fentiekben meghatározott eseteken kívül is adhat ki az Adatkezelő adatot harmadik személynek, mely adatkiadás a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban történhet.

3. Adatok fizikai tárolása

Az adatok tárolása  a COLOPLAST A/S (székhely: Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Dánia, regisztrációs száma: 69 74 99 17) anyavállalat Dániában található szerverén történik. 
Amennyiben nem a cégcsoporton belüli adattovábbításról van szó, úgy harmadik országba megfelelőségi határozat, ennek hiányában megfelelő vállalati garanciák, általános adatvédelmi kikötések vagy az adott helyzetre jogszabály által biztosított eltérések, végső soron pedig az Érintett hozzájárulásával kerülhet csak sor. Amennyiben nincs olyan kielégítő mértékű adatvédelmi törvény vagy előírás abban az országban, ahová az Adatkezelő a Személyes adatokat továbbítja, az Adatkezelő maga, vagy a cégcsoport más tagján keresztül biztosítja a hatályos jogszabályokban előírt szigorúságú szerződéses biztosítékokat az adatok védelmére. Az adattovábbítás jogszerűségéért és az adatok biztonságáért az Adatkezelőt teljeskörű felelősség terheli.
Az adatvédelmi biztonsági mentés tárolása Horvátországban, valamint Dániában történik.

4. Tárolási idő

Adatkezelő az Érintetti adatokat a fentiekben, az egyes adatkezelési céloknál meghatározott ideig tárolja, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. Az adatok tárolásának időtartamára a mindenkor hatályos jogszabályi előírások is vonatkoznak, azaz ha jogszabályi előírás az adat tárolását a fent megjelölt időtartamon túlmenően is előírja, úgy az adatot az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig jogosult tárolni.

 

VI. Adatkezelő által az adatvédelem körében tett intézkedések

 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.
Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.
Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

 

VII. Az Érintett jogai

 

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:
a) Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen Szabályzat is;

b) Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.);

c) Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését;

d) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérheti az adat törlését, ha:- az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték- az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre- az adatkezelés jogellenes - jogi kötelezettség előírja a törlést- az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor;

e) Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat; ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább;

f) Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása;

g) Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja;

h) visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett a betegtajekoztatas@coloplast.com e-mail címre vagy az Adatkezelő 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27. szám alatti postacímére küldheti meg írásban. Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére köteles, akit a fenti elérhetőségeken érhetnek el.
Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címéről beérkező megkereséseket Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő jogosult az Érintettet más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartamáról, szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni).
Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken (betegtajekoztatas@coloplast.com e-mail címen, vagy a 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27. szám alatti levélcímen). Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Erre tekintettel Adatkezelő kéri az Érintetteket, hogy bármely, az Adatkezelő által rögzített személyes adatában bekövetkezett változásról az Adatkezelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni legyenek szívesek.

Bezárás

Ingyenes kiszállítás

Köszönjük hogy hozzánk fordult

Megkaptuk

Desctop verzió