Adatvédelmi szabályzat

Jelen adatvédelmi szabályzat vonatkozik minden olyan adatkezelésre, melyet az adatkezelő folytat az érintettek önkéntes hozzájárulása vagy kötelező jellegű jogszabályi előírás alapján. Adatkezelési nyilvántartási számaink: NAIH-55295, NAIH-109237/2016, NAIH-110449/2016.

Általános szabályok: 

A Coloplast A/S Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete (a továbbiakban: adatkezelő) adatvédelmi szabályzata összhangban áll az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt rendelkezésekkel, mely jogszabály az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással és más személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat, valamint ezen tevékenységek általános szabályait, elveit tartalmazza.

1. Adatkezelés jogalapja és célja

A Képviselet adatot jogszabály előírása vagy az érintett önkéntes és felvilágosult hozzájárulása alapján kezel. Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulását - előzetes tájékoztatást követően - egy hozzájáruló nyilatkozat keretében adja meg, melynek mellékletét képezi a jelen adatvédelmi szabályzat.

Az adatkezelő két alapvető érintetti csoport adatait kezeli:·egészségügyi szakemberek (orvosok, gyógyszerészek, egyéb egészségügyi szakemberek) és természetes személyek (adott esetben betegek).

 

Az egészségügyi szakemberek adatainak kezelése:

Személyes adatot az adatkezelő akkor kezel, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Személyes adatot ezen partnerek tekintetében is kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel.Az érintettel való szerződéskötés, illetve fennálló megbízási vagy támogatási szerződés esetén az adatkezeléshez külön hozzájárulás beszerzésére nincs szükség. Minden egyéb esetben az adatkezeléshez az érintettel egy hozzájáruló nyilatkozat aláírására kerül sor.

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

NAIH-55295

cél: egészségügyi termékek ismertetése és orvoslátogatás céljából történő adatkezeléskezelt adatok köre: név, lakcím, munkahely neve és címe, pecsétszám, képzettséget igazoló oklevél száma és másolata, telefonszám, e-mail cím, beosztás, szakterület

NAIH-109237/2016

cél: az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdításakezelt adatok köre: név, lakcím, pecsétszám, képzettséget igazoló oklevél száma és másolata, telefonszám, e-mail cím, beosztás, szakterület

NAIH-110449/2016

cél: minta igénylések feldolgozásakezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám

Ezen kívül a partneri jogviszony keretében az adatkezelő kezeli a fent megnevezett személyek személyes adatait megbízási vagy támogatási szerződés megkötése esetén, a belső nyilvántartásban való feltüntethetőség céljából.

 

A természetes személyek adatainak kezelése:

A természetes személyek személyes adatai önkéntes és felvilágosult hozzájárulásuk alapján kezelhetőek. A természetes személyek egészségi állapotára vonatkozó adat különleges adatnak minősül, ennek megfelelően az ilyen jellegű adatok kezeléséhez az érintett írásbeli hozzájárulása minden esetben szükséges.

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

NAIH-55296

cél: közvetlen üzletszerzési, betegtájékoztatási célú adatkezelés, fogyasztóvédelemkezelt adatok köre: név, lakcím, anyja születési neve, születési hely és idő, személyigazolvány szám, telefonszám, e-mail cím, betegséggel kapcsolatos adatok

NAIH-109237/2016

cél: az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdításakezelt adatok köre: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, személyigazolvány szám, telefonszám, e-mail cím, betegséggel összefüggő adatok (műtét ideje, kórház, kezelőorvos, nővér neve, segédeszköz neve, méret)

NAIH-109243/2016

cél: egészségügyi problémával rendelkezőkkel, betegekkel és hozzátartozóikkal történő kapcsolatfelvételkezelt adatok köre: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, személyigazolvány szám, telefonszám, e-mail cím, betegséggel összefüggő adatok (műtét ideje, kórház, kezelőorvos, nővér neve, segédeszköz neve, méret)

NAIH-110449/2016

cél: minta igénylések feldolgozásakezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám

2. Tájékoztatás, az adatok helyesbítése

Az adatkezelő az általa kezelt adatokról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel, illetve adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységről az érintettet kérelmére írásban tájékoztatást nyújt, illetőleg azokat helyesbíti. Az adatkezelő tájékoztatást ad az adatfelhasználás céljáról, módjáról, időtartamáról, az adatkezelés során közreműködő (megbízott) igénybevételéről és az esetleges későbbi adatátadási szándékról; az adatkezelésre jogosult szerv vagy személy nevéről és címéről, valamint arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni.

Az érintett kérésére az adatkezelő az erre irányuló megkeresés esetén, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül megvizsgálja a tájékoztatásra, vagy helyesbítésre irányuló kérelmet és döntéséről értesíti az érintettet, illetve tájékoztatást nyújt és a kérelemnek megfelelően helyesbíti a kezelt adatokat.

3. Adatkezelés megszüntetése

A személyes adatoknak az adott célból történő kezelését meg kell szüntetni, ha az a cél, amelyre az adatokat kérték, megvalósult, kivéve, ha az érintett az új cél megjelölésével az adatok további kezeléséhez írásban hozzájárult, vagy az érintett nyilatkozata szerint a megkereső szervezettel nem kíván együttműködni.

Az adatkezelést abban az esetben is meg kell szüntetni, ha az érintett személy tiltakozik az adatkezelés ellen és kéri az adatkezelés megszüntetését.Amennyiben az érintett az adatkezelés megszüntetésére, illetve megtiltására vonatkozó nyilatkozatát írásban elküldi a Coloplast A/S Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27. alatti postacímére, illetve a hutub@coloplast.com e-mail címre, az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 5 munkanapon belül megvizsgálja a kérelmet és intézkedik annak elbírálása iránt. Amennyiben a kérelem megalapozott, úgy az adatkezelő intézkedik az adatkezelés megszüntetése és az adatok törlése iránt, egyúttal értesíti erről az érintettet.

Direkt marketing célú adatkezelés esetén az érintett által adott hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a fent meghatározott módon. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból a fent meghatározott határidőben törli az adatkezelő, és az érintett részére reklám, direkt marketing alapú közlés a továbbiakban nem küldhető.

4. Az adatok biztonsága

Az adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, mechanikai és szoftveres védelemmel egyaránt gondoskodik. Gondoskodik továbbá arról, hogy az adatok EGT tagországba vagy harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő szintű védelme megvalósuljon. A konkrét intézkedésekről és azok kötelező betartásáról az adatkezelőket és az adatok kezelésében részt vevő személyeket tájékoztatja.

5. Adatfeldolgozás külföldön

Név- és címadat külföldre csak adatfeldolgozás céljára, vagy abban az esetben továbbítható, ha az adat átadásához az érintett írásban kifejezetten hozzájárult, és csak abban az esetben, ha az adatvédelmi követelmények az adatátvevőnél is biztosítottak. Az adatkezelő kizárólag a Coloplast A/S (DK 3050 Humlebaek, Holtedam 1., Dánia) részére továbbít adatot.

FOGALOM-MAGYARÁZAT

 • Személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet
 • Közérdekű adat:az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.
 • Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó adat;

 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Különleges adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárul, ha az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli, egyéb esetekben, ha azt törvény elrendeli.

 • Hozzájárulás:az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával, vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók, vagy kereskedelmi partnerek (továbbiakban: ügyfelek) részére.
Bezárás

Ingyenes kiszállítás

Köszönjük hogy hozzánk fordult

Megkaptuk

Desctop verzió